1. Општи одредби

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО «ТРИСКИРАН» (далее – Оператор).

 1. Операторот поставува како негова главна цел и услов за извршување на неговите активности да ги почитува човековите и граѓанските права и слободи при обработката на неговите лични податоци, вклучувајќи заштита на правата на приватност, лични и семејни тајни.
 2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://triskirun.ru.

2. Основные понятия, используемые в Политике

 1. Автоматизирана обработка на лични податоци - обработка на лични податоци преку компјутерски објекти;
 2. Блокирање на лични податоци - привремено престанок на обработка на лични податоци (освен во случаи кога обработката е неопходна за спецификација на лични податоци);
 3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://triskirun.ru;
 4. Информационен систем на лични податоци - збир на лични податоци содржани во базите на податоци и обезбедување нивна обработка на информатичката технологија и технички средства;
 5. Деперсонализацијата на лични податоци е акција, поради што е невозможно да се утврди, без примена на дополнителни информации, припадноста на личните податоци на конкретен Корисник или друг субјект на лични податоци;
 6. Обработката на личните податоци - секоја операција (операција) или збир на активности (работење) се врши со употреба на опрема за автоматика или без користење на такви средства со лични податоци, вклучувајќи собирање, евидентирање, акумулација, складирање, појаснување (ажурирање, модификација), екстракција, користење, пренесување (ширење, обезбедување на пристап), деперсонализација, блокирање, бришење, уништување на личните податоци;
 7. Оператор - јавно тело, општина, правно или физичко лице, сам или заедно со другите, организирање и (или) вршење на обработка на личните податоци, како и дефинирање на целите на обработката на личните податоци, составот на лични податоци да бидат обработени, активностите (операции) во однос на со лични податоци;
 8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://triskirun.ru;
 9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://triskirun.ru;
 10. Обезбедување на лични податоци - активности со цел откривање на лични податоци на одредено лице или одреден круг на лица;
 11. Дистрибуција на личните податоци - секој акт со цел за откривање на лични податоци за чување на неодреден број лица (лични податоци) или да се запознаат со личните податоци на општата јавност, вклучувајќи го и откривањето на личните податоци во медиумите, пласман во информации и телекомуникациски мрежи или обезбедување на пристап на лични податоци на кој било друг начин;
 12. Прекуграничен пренос на лични податоци - пренос на лични податоци на територијата на странска држава во надлежност на странска држава, на странски физички или странски правен субјект;
 13. Уништување на личните податоци - било каква акција што резултира со лични податоци се неповратно уништени со неможност за понатамошно обновување на содржината на личните податоци во личните податоци на податоци систем и (или) како резултат на кои медиумот за снимање се уништени на личните податоци.

3. Операторот може да ги обработува следниве лични податоци на Корисникот

 1. Презиме, име, патроним;
 2. Е-мејл адреса;
 3. Година, месец, датум и место на раѓање;
 4. Слики;
 5. Исто така на сајтот се собираат и обработуваат безлични податоци за посетителите (вклучувајќи колачиња) со користење на услугите на Интернет статистика (Yandex Metrics и Google Analytics и други).
 6. Горенаведените податоци се дополнително сумирани во текстот. Политиките се обединети со општ концепт на лични податоци.

4. Цели на обработка на лични податоци

 1. Цель обработки персональных данных Пользователя — Информирање на корисникот со испраќање на е-пошта; Обезбедување на пристап до Корисникот за услугите, информациите и / или материјалите содржани на веб-сајтот.
 2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты contact@triskirun.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
 3. Безличните податоци на корисникот собрани со користење на Интернет статистички услуги служат за собирање информации за активностите на корисниците на сајтот, подобрување на квалитетот на страницата и неговата содржина.

5. Правна основа за обработка на лични податоци

 1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://triskirun.ru. Со пополнување на соодветни формулари и / или испраќање на нивните лични податоци до Операторот, Корисникот се согласува со оваа Политика.
 2. Операторот ги обработува безличните податоци за Корисникот во случај кога тоа е дозволено во поставките на Корисничкиот прелистувач (зачувувањето на колачињата и користењето на JavaScript технологијата е овозможено).

6. Редоследот на собирање, чување, пренос и други видови обработка на лични податоци

Безбедноста на личните податоци кои ги обработува Операторот е обезбедена преку спроведување на правните, организациски и технички мерки потребни за целосно усогласување со барањата од постојното законодавство во областа на заштитата на личните податоци.

 1. Операторот ја гарантира безбедноста на личните податоци и ги презема сите можни мерки што го спречуваат пристапот до лични податоци на неовластени лица.
 2. Личните податоци на Корисникот никогаш, под никакви околности, нема да бидат пренесени на трети страни, освен во случаи поврзани со имплементација на постојното законодавство.
 3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
 4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Прекуграничен пренос на лични податоци

 1. Операторот, пред започнувањето на прекуграничниот пренос на лични податоци, мора да обезбеди странска држава во која преносот на лични податоци е наменет да обезбеди сигурна заштита на правата на субјектите на лични податоци.
 2. Прекуграничниот трансфер на лични податоци во други земји кои не ги исполнуваат горенаведените услови, може да се врши само ако постои писмена согласност на субјектот на лични податоци на прекуграничниот пренос на личните податоци и / или извршувањето на договорот, партија која е на субјектот на лични податоци.

8. Завршни одредби

 1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты contact@triskirun.ru.
 2. Овој документ ќе ги отслика сите промени во политиката за обработка на лични податоци од Операторот. Политиката важи за одреден временски период се додека не се замени со нова верзија.
 3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://triskirun.ru/policy/.